چمستان

چمستان -


مهدیه اصغری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :110
نمونه دولتي
مبارکه
فاطمه باباپور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4622
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :106
نمونه دولتي
مبارکه
امیر حسین یوسفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :87
نمونه دولتي
امام خمینی
محمدرضا مروی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :83
نمونه دولتي
امام خمینی
پاشا کیانی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
امام خمینی
زهرا حسن پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4870
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
مبارکه
امیرحسین حسین پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
امام خمینی
ام البنین محمدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
مبارکه
مهدی خواجوی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
امام خمینی
رضا قاسمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
امام خمینی
فاطمه کیانی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4016
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
مبارکه
مائده داودی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
مبارکه
محمدعرفان رمضانی اصل
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
امام خمینی
مبینا سلحشور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مبارکه
مریم آفریدون
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مبارکه
فاطمه زهرا روحی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
مبارکه
فاطمه توسلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مبارکه
امیرحسین داودی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
امام خمینی
فاطمه جلالی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مبارکه
علیرضا رضاپور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
امام خمینی
فاطمه زهرا کلیج
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مبارکه
آیدا یوسفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مبارکه
زینب شیرازی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مبارکه
مائده حسین پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مبارکه
زهرا رستمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مبارکه
محمدرسول اعظمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام خمینی
محمدجعفر عباس پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام خمینی
مهدیه سعادت
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مبارکه
رسول نادری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام خمینی
زینب محمدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4878
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مبارکه
فاطمه زهرا اسماعیلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4539
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مبارکه
علی اصغر احسانی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام خمینی
نرجس گلرد
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4337
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مبارکه
محمد کالاشی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4501
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام خمینی
محدثه مسیبی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 3438
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مبارکه
فاطمه اسد پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مبارکه
5/29/2023 11:28:08 AM
Menu