نور

نور -


امیررضا کلبانی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :89
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه دیوسالار
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
مرتضی محمدی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
احمدرضا کلارستاقی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدمهدی کلوانی نیتل
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علیرضا رئیسی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
الهه وحیدی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6717
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
علیرضا قاسمیان
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
زهرا کلارستاقی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6630
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
امیرعبدالله خاکپورمقدم
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
نرگس قمی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
نرگس اسلامی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
امیرعباس نیازی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
ابوالفضل محمدی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6313
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
سید محمد حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرعلی حق پرست
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیررضا حق پرست
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
صبا توکلی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
عارفه اعتمادی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
فاخره ملکی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
سپنتا خاکپور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
شنتیا جوربندی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4643
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
مریم جلالی موسوی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
سیده آوا شهرزاد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
محمد تیموری
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
یگانه دیوی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
محمدمهدی کاردرقدس
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
ماهان دیوسالار
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4359
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرعباس سالار
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
معصومه اسکی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4624
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
علیرضا حسین زاده
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
آرمیتا منصوری
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
علی خواجوند صالحی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه بنی شیخ الاسلامی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
نوید آزادیان
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
ماهان عبدی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4602
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیررضا سالار
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
سید یاسین حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فاطمه خاکپور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
مرضیه نجفی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4762
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
سونیا فاطمی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
آیدا رضائی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4518
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
امیررضا اسماعیل زاده
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
6/9/2023 5:15:25 PM
Menu