شيروان

شيروان -


صبا سلمانی گلیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6645
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :100
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
صبا سلمانی گلیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6645
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :100
تيزهوشان
فرزانگان 2
نازنین بهرام زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6497
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :86
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
نازنین بهرام زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6497
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :86
تيزهوشان
فرزانگان 2
شهربانو رنود
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
شهربانو رنود
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :76
تيزهوشان
فرزانگان 2
حسین تقوی قلعچه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
امام خميني
مبینا دامود
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
معراج
سعید مینا
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
مالك اشتر
جواد ندرزاده رزمقان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
مالك اشتر
جواد ابراهیمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
امام خميني
هادی صادقی نژاد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
امام خميني
مریم نوروزی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4598
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
کوثر سپاهی زوارم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
معراج
رضا نعمتی اله اباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
امام خميني
حسین حیدری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
امام خميني
مبینا محمدنژاد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
معراج
شهرام محمدیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
امام خميني
محمدرضا ابراهیمی کوچک
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
امام خميني
یاسین شیردل
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
امام خميني
زهرا قوینانلوئی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
هستی ایزانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6452
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
پارسا عباس پور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
مالك اشتر
هستی ایزانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6452
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان 2
الهام صادقیان زوارم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
معراج
محسن هادی زاده مشهدطرقی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
امام خميني
مبینا رضائیان زیارت
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
معراج
عهدیه یاوری گلیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
مهسا براتی نژاد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
عهدیه یاوری گلیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 2
مهسا براتی نژاد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان 2
مبینا نظری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
معراج
هدیه رحمتی مقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
معراج
سجاد شرف پور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4558
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام خميني
هدیه رحمتی مقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 2
عرشیا باچیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
امام خميني
احمد باقرپور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام خميني
امیررضا حاجی زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام خميني
یاسمین دسکره
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
علیرضا قنبری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مالك اشتر
نسیم فریدونی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
معراج
حانیه انصاری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
معراج
علیرضا حسین زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4571
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مالك اشتر
متین دیندار
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مالك اشتر
هستی رشکی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
معراج
محدثه جهانگیری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
سحر آذرخش
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
نرگس علی یاری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 2
مهدی رامک
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4715
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام خميني
نیلوفر محمودی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
معراج
مهدی قنبرپور مطلق
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4917
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مالك اشتر
دانیال فروزنده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مالك اشتر
بیتا نوروزی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
محدثه قجری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
معراج
پانیذ حسین زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
مریم باقریان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
معراج
پویا جوان مقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مالك اشتر
محمدعلی محمودی امیرآباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4376
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مالك اشتر
مهلا محسنی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 2
علی حبیبی اله آباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مالك اشتر
ریحانه قامتی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
معراج
امین ارونقی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5004
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
امام خميني
رضا ریسمانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4048
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
امام خميني
امیرمحمد قاسمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام خميني
5/31/2023 12:40:41 PM
Menu