اسفراين

اسفراين -


زهرا کریمی جوشقان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
بعثت
نیوشا سیاره
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6242
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
بعثت
محمدجواد اخباری پرتان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
دکتر حسابی
زهرا کاظمیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
بعثت
نسرین اسحقی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
بعثت
فاطمه حاتمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
بعثت
زهرا میری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه سنگ سفیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
بعثت
امیرحسین زحمت کش
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4565
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهسا محمدزاده ثانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6242
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
بعثت
علی عابدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4306
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه ساعدی جوشقان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
حمید داورپناه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4696
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه اسماعیلی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اسماعیلی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
بعثت
صبا پرسه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4571
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
بعثت
امیرمحمد امیری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
دکتر حسابی
نرگس ابراهیمی پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس ابراهیمی پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
بعثت
ریحانه رامشینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا شاعری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
بعثت
فاطمه نامور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4220
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
بعثت
نگار منصوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4456
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
بعثت
فاطمه قربانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
بعثت
محمدصدرا فیض ابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4870
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمدصالح صفری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مصطفی گرایلی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4549
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سجاد داوطلب بیدواز
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهدی عاقبتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4449
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محدثه قهرمانلوفر
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
بعثت
محدثه حدادفریمان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
بعثت
شیرین عبداللهی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
بعثت
محمدجواد حسین ابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه بهرامی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه شجاع
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل براتی مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه عالی میلانلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
بعثت
رضا گل محمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علی ثابت رو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علی سهرابی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محدثه زمانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بعثت
امیرحسین بهزادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4301
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دکتر حسابی
زهرا شیرخانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین زبیدی فر
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دکتر حسابی
هانیه مالداری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
بعثت
نسترن دلشاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4978
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
بعثت
ریحانه لعل خیرخواه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
بعثت
طیبه عزیزی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4243
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
بعثت
مهدیه زاکری نیا
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
بعثت
محمدامین ارقند
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دکتر حسابی
هدیه عرب زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا جعفری فرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بعثت
فاطمه حسن پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4435
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بعثت
امیرحسین دیرانلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه شعبانی اب بخش
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه جعفری فرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بعثت
زهرا سجادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس جعفری فرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بعثت
متینا حیدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بعثت
ربابه جاهدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بعثت
مهدی رضاپور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر حسابی
خدیجه شکوری قراچولو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4460
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بعثت
مهدیه کمایستانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بعثت
نرگس احمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه دهقان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بعثت
مجتبی گلشنی کلات
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4157
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
نفیسه قلعه نوئی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بعثت
سارا رحیم زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین اصفهانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه حاتم زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا کوهستانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بعثت
غزل سنگ سفیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4847
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بعثت
زهرا اکبریان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بعثت
مهسا حسین زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مهلا خداکانلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
رضا ابراهیمی پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
زهرا کلاته شوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بعثت
تینا ایزانلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
رومینا روحانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا یوسفیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4714
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ماندانا جعفرنژاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بعثت
راحیل قربانی کریم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بعثت
فاطمه سادات ناصرالسعادتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
سکینه قربانی حصاری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
سینا گواهی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمد ابراهیمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهشید شیرزاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4906
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بعثت
امیرعلی رضائی نوعی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4459
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر حسابی
شایان محمودزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دکتر حسابی
شیوا برغمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
شاهرخ علیزاده وحید
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دکتر حسابی
بهاره دهک زاده ازاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
بعثت
آرین گرمه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهدیه صمدی نژاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
بعثت
الینا حسن زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه روئین فرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
بعثت
عسل یگانه پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
بعثت
پریسا چشمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
بعثت
نرگس اسدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
سیدعلی حسینی مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5216
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه فخرزارعی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4880
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
بعثت
6/5/2023 8:18:01 AM
Menu