بجنورد

بجنورد -


زهرا پاکدل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :160
نمونه دولتي
نرجس
زهرا پاکدل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :160
تيزهوشان
فرزانگان
نجمه ربانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :144
نمونه دولتي
نرجس
نجمه ربانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :144
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه الهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
سمیه کوهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
غزاله ربانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
نرجس
فاطمه اسدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
نرجس
مبینا نقدی پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
زهرا رحیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
نگار محمدپور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
فاطمه عزیزی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان
محمد عربی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4688
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
محمدحسین میرزائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
گلناز نودهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
نرجس
زهرا رختیانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
نرجس
رویا کمالی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
نرجس
مهرداد شیروانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6687
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
محمدمهدی نبی پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
آرمیتا ساروجه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
آرمیتا ساروجه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان
عسل حق بین
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
عسل حق بین
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین عزیزمحمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
آرمیتا خوشدل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
آرمیتا خوشدل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین یوسفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نرجس
پارسا معظمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
امیرحسین علی نیا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
حبیب الله شیرزاد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
ثمین یوسفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
تینا پیرآور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
نرجس
مهدیس عطائی غلام
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نرجس
جواد اسماعیلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مهدیس عطائی غلام
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی احمدزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4418
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
محمد نهضتی پاقلعه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
هدیه وحدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
هدیه وحدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
شقایق جان پرور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
نرجس
کیارش اکبرزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
فهیمه ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
یاسمن توکلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نرجس
سیده مبینا میرفخرائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نرجس
یاسمن توکلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مبینا میرفخرائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا محمدپور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نرجس
نیکا نقابی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نرجس
مبینا وحیدی حصاری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
مبینا وحیدی حصاری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
نیکا نقابی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
تینا بیک محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نرجس
منصور یزدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4133
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مبین کوهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
مه تا آذر فر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
امیرعباس سعادتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
آیدا رضائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
آیدا رضائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمن قربانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نرجس
فاطمه کدخدامزرجی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نرجس
بیتا ولیزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نرجس
امیرمحمد عبدل آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
محدثه عزیزی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4684
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
یاسمن صادقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نرجس
ابوالفضل حمیدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4707
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
پرنیان رنجبرحصاری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
سلما صادقی سبزواری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
شایان قلی زادگان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
یاسمن صادقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
سلما صادقی سبزواری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
عماد امیری امیرآباد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
سیده فاطمه هاشمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
زهرا برزگران
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
سیده غزل آزمون
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نرجس
محمد محمدپور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
صمد قائمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
سیده یاسمن شاکری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
مینو پیروزمهر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
سیده غزل آزمون
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
مینو پیروزمهر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
رضوان قره چلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نرجس
مریم فاخر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4434
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نرجس
فاطمه افشین
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نرجس
سیدنیما جمالی مطلق
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
یاسین نیستانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4177
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مهدی باغچقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مریم میرزایی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4260
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نرجس
محسن وحدانی رشوانلوئی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
زهرا حیدری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4282
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
کسری صفدری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
آیدا آدینه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4762
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نرجس
یاسمن قنبری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نرجس
مهدیه جعفری خواجها
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5273
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نرجس
یگانه پارسا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نرجس
اشکان فرهادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4446
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
سپهر سیامکی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4988
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
امیرحسین درتومیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
نیکی کریمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
مهدی امانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4269
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مهدیه جعفری خواجها
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5273
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
نگار جمالی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نرجس
زهرا علی آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نرجس
نسترن طبسی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نرجس
عماد صابری زوارم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
ابوالفضل فرهادی قولیانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
پارسا محمدیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
سینا یزدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
فاطمه کریمان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
فائزه روحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
سیده مهدیه عطاردی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نرجس
عرفان حسین زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
علی تیمورزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
شایان ملاشاهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
ماهان قربان پور مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
امیرعلی صالح آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
امیرحسین سروشی کیا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
حسین پورعلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4192
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
یگانه براتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5764
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نرجس
صادق آباریان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
عرفان راجی نیا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
ایلیا محزون
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
محمدمهدی محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4803
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
عرفان شعبانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
حسین سرحدی شکرانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
امیرحسین پاکمهر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4139
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مهدی رختیانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4423
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
ایلیا یزدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مهدی نوری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
امیرحسین قاسم زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
عرفان پهلوان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
سیدحسین حسینی پلکی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
مهدی فرج زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4860
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
علی رضا کهن سال
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
یاسین مهرجویان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
محمد پورعلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4220
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
سیدامیرحسین لنگری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5279
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
سعید امیری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
امیر سامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
آرین آروین
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4939
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
کیانا تیمورمنش
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6471
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
کیمیا جان فدا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
سینا لطفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
مهبد عابدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
محمد خادمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
امیرمهدی نعمتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
محمدمهدی رشیدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5002
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه 9 دی
مهدی پورعلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 3992
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
کیانوش رحیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
سیدیاسین صفی زاده حسینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
فاطمه مقصودی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
کیانا کیانفر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4860
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
مهرناز پاک
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4878
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
آرمیتامصلی نژاد
صهبا امجدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نرجس
مینا ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نرجس
سحر ربانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نرجس
6/1/2023 1:52:27 PM
Menu