ميناب

ميناب -


فاطمه چاکری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :88
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
رضا زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4643
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
رضا زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4643
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
بحرالعلوم
سیدمجتبی اعلم کمالی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4610
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
سیدمجتبی اعلم کمالی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4610
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
بحرالعلوم
حورا زینائی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
ندا صفت زاده
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
حورا زینائی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
ندا صفت زاده
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین شاکری بلبلی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4711
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
ام البنین رنجبری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4890
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
ام البنین رنجبری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4890
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین شاکری بلبلی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4711
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
بحرالعلوم
سعید ذاکری نسب دهوسطی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
بحرالعلوم
امیر زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
حمیدرضا بهادری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
حمیدرضا بهادری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
بحرالعلوم
حسین دایری زاده مینابی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
بحرالعلوم
محمد زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4552
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
امیرحسین ذاکری نسب دهوسطی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4283
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
امیرحسین اسلامی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4692
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
مریم مرحمتی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
محدثه سهرابی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4270
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
محدثه سهرابی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4270
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
حسین زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4280
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
محبوبه مصلحی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
ایلیا محمدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
نرگس خوشنودی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4389
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
ایلیا محمدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
بحرالعلوم
عبدالصالح جاودان
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
عبدالصالح جاودان
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
بحرالعلوم
محمدهادی عباسی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4432
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
معظمه تانوردی پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
معظمه تانوردی پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه سالارحیدری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
محمدجواد سرتک زاده
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
سارا ایران مهر
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
سارا ایران مهر
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
محمدحسن تقی زاده
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4759
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
ایلیا ذاکری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
محدثه زارعی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
محمدامین رنجبری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بحرالعلوم
امین رنجبر میناب
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
مرضیه خاکساری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
مبینا درویشی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
حسین رحیمی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 3526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بحرالعلوم
مانی مدنی سربارانی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بحرالعلوم
نریمان صالحی دونچالی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
زهرا سهرابی دولابان
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
معصومه عبداله پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
سپیده روستا
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سیدامیررضا حسینی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4690
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بحرالعلوم
سیروان زارعی حاجی آبادی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4130
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
مرضیه حسن پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
فاطمه یاراحمدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
نرجس بارانی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
زهرا رحیمی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
معصومه حاج حسینی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
زهرا احمدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 3490
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیه حسن پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
مهدیه درویشی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4650
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
یسنا دهقان
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
مطهره زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
سارینا آتین
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4094
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
نجمه السادات هاشمی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4411
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
6/1/2023 11:54:59 AM
Menu