كيش

كيش -


فاطمه نظری
نهم - كيش
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی بعثت
فاطمه مظهری آبسردی
نهم - كيش
میانگین تراز کانونی: 4119
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی بعثت
آرین محمد علی زاده
نهم - كيش
میانگین تراز کانونی: 4428
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
نیکان ابوالحسنی
نهم - كيش
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
6/8/2023 9:36:54 PM
Menu