قم

قم -


علی اصغر خدابنده لو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :92
نمونه دولتي
فرهنگ
ملیکا مهدی زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
ملیکا مهدی زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدمهدی مقدس شرق
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
هنرستان شهیدرجایی
زهرا فرج زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان2
امیرحسام شاملی سندی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
سحرسادات معینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
کتایون جباری نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
مهديه
فاطمه سادات مسعودی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
حضرت معصومه
کتایون جباری نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه سادات مسعودی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان2
زینب سادات صمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
حضرت معصومه
فاطمه عیوضی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
فرهنگ علوم انساني
زینب سادات صمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه عیوضی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدعلی بیطرفان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6234
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
حسین باقری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
فرهنگ
زینب حسنی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
هنرستان حضرت زهرا(س)
زینب حسنی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان2
علی تقدمی معصومی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
فرهنگ
فاطمه زهرا عبدالوهابی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان2
مهسا خوش لهجه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
حضرت معصومه
نیایش ذاکری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
حضرت معصومه
فاطمه حسینی فردمقدم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
حضرت معصومه
امیرعلی قاسمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
مهسا خوش لهجه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان2
نیایش ذاکری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه حسینی فردمقدم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا پاینده نسب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه طاهری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
ریحانه حسنی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6118
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
حضرت معصومه
هانیه جودتی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
فاطمه طاهری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان2
ریحانه حسنی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6118
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان2
هانیه جودتی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان2
سیده زهرا محمدزاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
مهديه
فاطمه عبادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
حضرت معصومه
سینا ملکی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
فاطمه عبادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان2
نرگس روح پرور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
حضرت معصومه
نرگس روح پرور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان2
علی گائینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
سیدآرش حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
مبینا شریف نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
حضرت معصومه
محمد حیدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
مبینا شریف نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان2
رومینا علی بابا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
حضرت معصومه
مهدی قاسمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
سینا اسماعیلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدجواد صباری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
پارسا نجف زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6515
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
زهرا ظهیری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
حضرت معصومه
سیدمحمدمهدی اسحاق نیا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
علیرضا اصغرزاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
سیدمحمدعلی چاوشی زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6330
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
امیررضا صادقی خواه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
مبینا اشجاری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حضرت معصومه
فاطمه شوشتری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حضرت معصومه
سیدامیرمهدی عودی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5195
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
امیر باقری ثالث
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5964
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
سیدعرفان فروغی پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
پارسا حسین زاده یزدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
امیرحسین قره گوزلو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
علیرضا علی شیرازی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
فرهنگ
محمدحسین محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4513
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
هنرستان شهیدرجایی
فاطمه شوشتری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان2
زینب فکری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
حضرت معصومه
امیرعباس زینوندمقدم
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فرهنگ
فاطمه لله گانی دزکی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان2
طهورا انوری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
زهراسادات سجادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مهديه
علی قهرمان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
شاهین راهبر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
امیرحسین شاکری نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6715
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
زینب نجفی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
هنرستان حضرت زهرا(س)
امیرعلی قراگوزلو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
سیدامیرحسین میرمهدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
مهدیه طاهری زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
علی بحرینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
عارف عباسی فر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدمبین نوری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
نرگس محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
الهام ابوترابی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مهديه
ابوالفضل کریمی شیخ احمدلو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
امیرمحمد اسداللهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
سیدمحمدامین موسوی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
فاطمه نورائی یگانه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
امیر کریمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
سیدامیرمهدی سجادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
سیدامیرحسین طیب حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فرهنگ
مهیار گلفشان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فرهنگ
محمدامین اسدزاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4671
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هنرستان شهیدرجایی
فاطمه آقائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت معصومه
حمیدرضا دلدار
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
امیرمهدی منصوری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدجواد بابائی منش
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
فاطمه نجفلو
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4257
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت معصومه
علیرضا گلستانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
محمدامین عابدی آرانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فرهنگ
مهشید قاسمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان2
مائده رحیمی نسب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
هنرستان حضرت زهرا(س)
عرفان قلندران
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدامین حاصلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
مائده رحیمی نسب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان2
حدیث شرفی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مهديه
طهورا عارفی نسب
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4342
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مهديه
صدرا صداقتی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
امیرسجاد سعادت یوسفی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
علی اصغر غفوری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
امیرمهدی رستگار
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
حسین عادلی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4611
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
امیر چهرقانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
محمدرضا مرادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
محمدعلی صفائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
علی حاصلی پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
محمدمتین گندمی نصرآبادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 3956
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
سیدمحمدرضا صادق زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
فاطمه معصومی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مهديه
محمدمتین رضائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
محمدمعین غلامی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
علیرضا صنیعی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
هنرستان شهیدرجایی
فاطمه محقق شریفی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان2
امیرحسین شاطر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
رضا الهاشمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
حسین افروز
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
حاج محمدایزدی
6/9/2023 1:42:43 AM
Menu