خدابنده

خدابنده -


حنانه خدابنده لو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
رسالت
مبینا محمدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
رسالت
زهرا اسلامی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
رسالت
مهسا اصانلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
رسالت
ندا بابالو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
رسالت
محدثه نظری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
رسالت
سپهر سجاسی قیداری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
مهر
بیتا کثیرلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
رسالت
بیتا کثیرلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
یگانه ملکی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4778
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
رسالت
یگانه ملکی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4778
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
یاسین پاک نیت
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
مهر
زهرا افضلی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
حمیدرضا شفیعی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
مهر
معصومه رضائی مقدم
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
رسالت
معصومه رضائی مقدم
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه نوروزی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
رسالت
جاوید گروسی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مهر
فائزه عباسی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رسالت
نگار کاظملو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رسالت
نگین کاظملو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رسالت
رضا خلجی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مهر
محمد صدرا محمدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مهر
مانی بیگدلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مهر
مهدی رستمی دهجلالی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4933
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مهر
زینب علیمرادی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4516
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
رسالت
پوریا افشاری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مهر
حدیثه نوری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
رسالت
مهدی محمدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مهر
امیر حسین شهیدی ارقینی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4237
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مهر
امیر محمد موسوی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مهر
سید مهدی حسینی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4225
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
مهر
متینا قربانی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4633
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
5/31/2023 1:21:00 PM
Menu