خرمدره

خرمدره -


مهدی جلیلی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
هنرستان نمونه آیت اله خامنه ای
محمد محمدی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
دیانا جلفایی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
دخترانه زینبیه
نگار رجبی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
دخترانه زینبیه
مرضیه بابائی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
دخترانه زینبیه
فاطمه رحیمی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دخترانه زینبیه
مبینا احمدی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دخترانه زینبیه
امیرمحمد داودی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
پارسا مرادی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
امیررضا داودی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 4650
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
فاطمه محمدزاده
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 3953
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دخترانه زینبیه
محمدرضا مهدیخانی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
حدیثه مقدم
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دخترانه زینبیه
مائده بیگدلی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دخترانه زینبیه
پرنیان نعیمی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دخترانه زینبیه
مهدیه فیروزی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دخترانه زینبیه
مهدی اصغری
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 3978
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
5/31/2023 11:56:11 PM
Menu