تازه كندانگوت

تازه كندانگوت -


پویا پورعالی
نهم - تازه كندانگوت
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شهید حامدی
مهدی خانی
نهم - تازه كندانگوت
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهید حامدی
5/30/2023 3:54:27 PM
Menu