پارس‌آباد مغان

پارس‌آباد مغان -


مریم کاظم زاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :101
نمونه دولتي
بنت الهدی
سویل کریمی گیگلو
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :91
نمونه دولتي
بنت الهدی
بیتا بشیرپور
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6569
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
بنت الهدی
ملیکا سلیمانی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
بنت الهدی
نوا فخیمی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
بنت الهدی
نوا فخیمی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
اسما دلکش
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
بنت الهدی
اسما دلکش
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
پانیذ کریمی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
بنت الهدی
پانیذ کریمی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه جمشیدی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
بنت الهدی
سینا وحدتی پور
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
برهان
یلدا کریمی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
بنت الهدی
مهشید بختاور
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بنت الهدی
سولماز شفیعی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بنت الهدی
ملیکا ناصری
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4935
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بنت الهدی
پانیذ برومند
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بنت الهدی
حنا عباس زاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بنت الهدی
سهند مرادی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
برهان
محمدرضا گلستانی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
برهان
محمدمهدی شفائی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
برهان
حنانه ندائی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بنت الهدی
آی سن بی رنگ
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4480
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بنت الهدی
زهرا سیفی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بنت الهدی
معین ایرانی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
برهان
ملیکا علیزاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بنت الهدی
محمد عبادپور
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
برهان
زهرا آدم زاد
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بنت الهدی
فاطمه وحیدفر
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4512
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بنت الهدی
محراب صفری
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
برهان
کوثر قهرمانپور
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بنت الهدی
محمدمهدی نوری
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
برهان
کوثر نوری
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4469
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بنت الهدی
6/8/2023 4:43:39 PM
Menu