مشكين شهر

مشكين شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 99 ( تا این لحظه )


آیدین حبیبی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6773
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :178
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
آیدین حبیبی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6773
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :178
تيزهوشان
امیرکبیر
پرنیا داداش زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6470
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :85
تيزهوشان
فرزانگان
مهشید قریشی فر
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا فهمی جعفرقلی خانلو
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه1
امیرحسین پورعلی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
اسما شهامت
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6285
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
بهاران
امیرحسین پورعلی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
امیرکبیر
اسما شهامت
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6285
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
حنانه نوبخت
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
بهاران
حنانه نوبخت
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا ولی اللهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدرضا ولی اللهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
امیرکبیر
امیرحسین تنگسار میرک
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
سانای نورمحمدی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
بهاران
پانیذ خسروی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
بهاران
سانای نورمحمدی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
پانیذ خسروی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا هاشمی دانش
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
هانیه حاجی زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
بهاران
هانیه حاجی زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمهدی مردانی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
مانی معماریان
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیررضا معماریان
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
الهامه حیدرزاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بهاران
الهامه حیدرزاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
مانی اسدی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6500
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
آیلین شیخی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
بهاران
افشین علی حسینی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4281
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرحسین زنده دل
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4498
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
سینا گرانمایه
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
آیدا اسمعیلی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بهاران
سپهر خادم مسجد
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علی فتحی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
بیتا رضایی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بهاران
ملیکا ابوالحسن زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بهاران
اسما نوراللهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4612
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بهاران
معصومه حیدراوغلی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بهاران
عرفان محمدی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
ثمین نصیری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بهاران
هانیه پناهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بهاران
شایان شاهدی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
مهدی حبیبی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
هادی نیازی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
وحید قاسمی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
حورا اکبری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6714
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا خلیلی خیاوی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
احسان درگاهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
پویا کرامتی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علیرضا علی عباسی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
راضیه شهبازی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بهاران
مبینا بهمنی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بهاران
اسرا عبداللهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4733
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بهاران
شقایق پورعباس
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بهاران
مهیلا اصغری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بهاران
آرین جعفری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5904
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرحسین بالازاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرحسین بالازاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
امیرکبیر
محمدحسین آقاقلی زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
علی بدخشان
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فرینا شیرین زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بهاران
مبینا نیرومند
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بهاران
حنانه حسین نژاد
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بهاران
هومن تقی زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
امیرکبیر
صدرا کامرانی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
زهرا فصاحتی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بهاران
زهرا تقی اوغلی حیق
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4349
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بهاران
مهدی ابراهیم زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4576
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرحسین جعفرپور
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
خدیجه سیف اللهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
بهاران
مهدی عزیزی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4374
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدرضا غفاری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمد صادق حیدری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4218
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای