گرمسار

گرمسار -


کسری فیروزی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4373
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :104
نمونه دولتي
شهيد ثاني
آرین خرمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :103
نمونه دولتي
شهيد ثاني
مبینا رضایی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
محدثه
یگانه سادات حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
محدثه
سارینا کشمیر
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4690
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :71
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا مغیان بیرون شهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
محدثه
مریم زندی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
محدثه
زینب توخته
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
محدثه
هادی معصومی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
شهيد ثاني
متین دلشاد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
شهيد ثاني
میلاد دلشاد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
شهيد ثاني
محمدحسن مهدوی نژاد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
شهيد ثاني
نرگس شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
محدثه
نژلا محمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
محدثه
عاطفه لشکری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
محدثه
فاطمه شبیری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
محدثه
عاطفه لشکری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه شبیری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
عسل عابدینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
محدثه
عسل عابدینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا فائقی فر
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4837
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
محدثه
عزت سادات مطلبی طباطبایی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
محدثه
عزت سادات مطلبی طباطبایی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
شهيد ثاني
مهدیس مطیعی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
محدثه
مهدیس مطیعی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا مرادی حقیقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4730
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
شهيد ثاني
فاطمه گلینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
محدثه
فاطمه گلینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی ابولی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شهيد ثاني
ریحانه ستاره
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4359
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی عرب سرهنگی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4516
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شهيد ثاني
زهراعسل عاشوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
محدثه
مهرآرا سعیدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
محدثه
سارینا مولائی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
محدثه
محمد قاسمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4688
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهيد ثاني
محمدعرفان مرادی حقیقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهيد ثاني
محمدمهیار مهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهيد ثاني
امیرعرفان مداحی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهيد ثاني
علی عرب
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4546
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهيد ثاني
محمدامین احمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهيد ثاني
فاطمه رامه
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محدثه
امین عرب خابوری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهيد ثاني
ملینا میراخورلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
محدثه
مهدی بلوچی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهيد ثاني
حدیثه صوفی آباد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محدثه
زهرا قندالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محدثه
دانیال مرادی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5881
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهيد ثاني
فاطمه قنبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محدثه
مهدی کریمخانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4132
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهيد ثاني
محمدجواد الهی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهيد ثاني
بنیامین عسگری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4671
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهيد ثاني
غزل تابان
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
محدثه
غزل تابان
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مهساسادات شمسی پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
محدثه
امیرحسین زندی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهيد ثاني
محمد صداقت
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهيد ثاني
امیرمحمد کنشلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهيد ثاني
نگار مشهدیان
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4020
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
محدثه
محمدمهدی صابری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4221
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهيد ثاني
سیده زهرا طبائی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
محدثه
محمد مرادی حقیقی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهيد ثاني
سحر میراخورلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
محدثه
پارسا یزدانیان
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4123
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهيد ثاني
امیرعباس سعیدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4544
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهيد ثاني
علیرضا صفری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهيد ثاني
سالار سلطانی محمدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهيد ثاني
علی قباخلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4928
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهيد ثاني
پویا یحیی زاده
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهيد ثاني
متینا جورابلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
محدثه
امیرحسین دانشور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شهيد ثاني
5/28/2023 7:57:36 AM