سمنان

سمنان -


مطهره سعیدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6623
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :164
نمونه دولتي
عفاف
مطهره سعیدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6623
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :164
تيزهوشان
فرزانگان
ملینا اخلاقی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :142
نمونه دولتي
عفاف
ملینا اخلاقی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :142
تيزهوشان
فرزانگان
شفق حاجی سلطانی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6527
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
عفاف
غزال جعفری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4387
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
شفق حاجی سلطانی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6527
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه تبیانیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
نسیم السادات شریعت پناهی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
عفاف
مبینا موذن
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
عفاف
محمدامین ملکی علایی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
زینب رنجبریان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
عفاف
زینب رنجبریان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه حسن نو
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه حسن نو
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
صدف سالار
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
عفاف
تینا صبری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه خان پور
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه خان پور
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
سیده فاطمه فکوریان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
عفاف
سیده فاطمه فکوریان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
ساغر حسین پور
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
عفاف
آرمان قراییان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4352
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي پاكزاد
مهرسا احمدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
عفاف
مهرسا احمدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا ملکی علایی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
سونیا عسگری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6384
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
عفاف
محسن خاکی نهاد
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي پاكزاد
شایان شهرابی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
صبا عبدوس
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
عفاف
علیرضا رستمیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
علیرضا گلینی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
سید امیر مهدی سیف هاشمی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
امیر رضا خراسانی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
علیرضا ذوالفقاری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4254
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
الهه وفایی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عفاف
ستایش زال زاده
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عفاف
مجتبی پورطاهریان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4733
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي پاكزاد
محمدطاها بندار
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
محمد مهدی لواف
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
مهدی حامدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 3939
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي پاكزاد
فاطمه جعفری علائی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عفاف
کوثر السادات کسائیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
مبینا سادات صفاپرست
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
امیر ابراهیم طالبی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4433
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي پاكزاد
آریان نصیری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي پاكزاد
علی فروزانفر
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
سامان امامی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
فاطمه زهرا جباری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عفاف
مهدیه ربیعی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عفاف
مینا صفائی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
سیده یلدا سیدعلیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
سونیا قرائیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4877
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
هدیه ملک احمدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
سید امیر ارسلان سید علیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي پاكزاد
امیر ابوالفضل سید علیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4325
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي پاكزاد
سارینا توفیقیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
معصومه سادات صحتی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
فاطمه اکبری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4175
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
سینا عبدوس
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
فائزه مرادی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفاف
سیده فاطمه حسین زاده ساداتی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفاف
مبینا سادات سید علیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5990
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفاف
امین اله ‌ کر
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4216
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي پاكزاد
کوثر پارسا
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
مانیا طالبی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 3943
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
عسل یغمایی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عفاف
آتنا گل ارضی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4023
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
صدرا ریاحی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
لیلا مولودی حقیقی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
کیانا پهلوان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
عفاف
حدیث سعیدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نمونه انديشه
6/8/2023 4:46:22 PM
Menu