هفشجان

هفشجان -


حسین کیوانی
نهم - هفشجان
میانگین تراز کانونی: 6339
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
سبحان حدادی
نهم - هفشجان
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
ابراهیم کیوانی
نهم - هفشجان
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
بهرام امانی
نهم - هفشجان
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
6/10/2023 9:02:18 PM
Menu