سامان

سامان -


سید ابوالفضل موسوی چم چنگی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
دبیرستان شهید فاضل
سمیه بهرامی سامانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 4362
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
احمدرضا صفاری سامانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
5/30/2023 12:57:10 AM
Menu