فرخ شهر

فرخ شهر -


عارفه سمیع
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 9 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :106
نمونه دولتي
پژوهش
امیر شاهرخی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
نمونه علامه طباطبایی
مهسا کریمی دستگردی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
سارا شمسیان
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
ریحانه گودرزی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 4319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
ساجده مهری
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
یاسمن قادری
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمد امین محسنی دزکی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
صادق شریفیان
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
کیمیا لله گانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 4474
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
علیرضا فاتحی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
سحر لله گانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
پژوهش
خیام صفری
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 4485
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
5/31/2023 10:19:31 PM
Menu