فارسان

فارسان -


حسن حافظی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
علیرضا شهرانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
رضا طالبی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مسعود احمدی بابادی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
دانیال فروغی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مهرداد مرادی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
فاطمه فاضلی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
امیرمحمد مرتضوی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4321
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
امیر رضا مردانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
زهرا جهانبازی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
سامان رفیعیان
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
ساغر رحیمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
پریسا پور محمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
علیرضا بهرامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
علیرضا یداللهی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مائده اله بخشیان
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
امیر محمد قاسم پور
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4405
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
معصومه مالکی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4437
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
سیده یاسمین مرتضوی نژاد
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
آرمان ریاحی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
اصغر رئیسی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
سامان نصیرپور
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مریم امامی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4684
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
علیرضا رحیمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
ابوالفضل قاسمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
گلناز ریاحی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
سحر سلیمانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
زینب جمالی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 3626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
زهرا موسایی گله
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
5/31/2023 1:03:04 PM
Menu