فيض آبادتربت حيدريه

فيض آبادتربت حيدريه -


زهرا فیوضی
نهم - فيض آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
محمودیه
مهشید سعیدی
نهم - فيض آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
محمودیه
فاطمه ذوالفقاری
نهم - فيض آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه رضازاده
نهم - فيض آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4241
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
محمودیه
فاطمه سادات اثنی عشری
نهم - فيض آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
محمودیه
ثمین جباری
نهم - فيض آبادتربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4501
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
محمودیه
6/5/2023 10:10:59 AM
Menu