باخرز

باخرز -


یگانه جهان مهین
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
عفاف
محمد امین زمانی کردیانی
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ابن سینا
مهدیه اسماعیلی
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عفاف
زهرا رحمت اللهی
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه خردمند
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه خردمند
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
حنانه حسینی
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عفاف
عرفان لطفی
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ابن سینا
فاطمه پاکدل
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
عفاف
مبینا دانشی
نهم - باخرز
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
عفاف
5/30/2023 2:26:28 PM
Menu