سرخس

سرخس -


فاطمه الزهرا آگاهی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
نمونه دولتی پژوهش
امیر حسین صاحبی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
یاسمن اردوئی دولتی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
نمونه دولتی پژوهش
ابوالفضل سرداس
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
ندا درویش
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4717
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
نمونه دولتی پژوهش
مونس یوسفی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
نمونه دولتی پژوهش
مهدی سهامی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
امیرحسین درویشی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
معراج انصاریان
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
احسان حسین پورزارع یازتپه
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4381
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
نگار عرب مقیمی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
نمونه دولتی پژوهش
مهدیار اکراد
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
مهدی برمایون
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
محمدجعفر ملک زاده
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
امیر حسین خزاعی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
فاطمه چشک
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4447
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی پژوهش
کیانا فیروزه
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی پژوهش
محمدامین سینایی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4490
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
سیدمحمد قادری
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
نفیسه حسن زاده کندکلی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی پژوهش
زهرا رزم آور
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4277
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه دولتی پژوهش
یاسین رهسپار
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
یاسین توکلی مقدم
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
محمد نظامی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
اسما کوه کن
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4827
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه دولتی پژوهش
محمدحسین میرزادوستی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
6/5/2023 7:29:15 PM
Menu