قوچان

قوچان -


پگاه رشادیان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6735
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :148
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
پگاه رشادیان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6735
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :148
تيزهوشان
فرزانگان
معصومه میر
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6546
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :134
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
معصومه میر
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6546
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :134
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده ریحانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :132
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
ساجده ریحانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :132
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل محمدیان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4125
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :89
نمونه دولتي
هنرستان پسرانه چمران
ایمان زراعتکار
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4589
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه شریعتی
مینو قدیمی رهورد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
مینو قدیمی رهورد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :68
تيزهوشان
فرزانگان
جواد کوهستانیان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4685
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه شریعتی
محمد اکبری نژاد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
طیبه قربانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
فرزانگان
سینا محمدنیا
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
مبینا روحانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
ابوالفضل کاهانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه شریعتی
عباسعلی خورسندی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6473
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
موسی الرضا شعبانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
مانی براتی خسرویه
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
بیتا ریحانی نیت
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
زهرا جهاندوست
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4319
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
اقدس فرخی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 6 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
اقدس فرخی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 6 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
مانیا نیکوکار
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
ملیکا احمدزاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
ملیکا احمدزاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
غزل تورجی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6561
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
غزل تورجی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6561
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین کبوتری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
متین کارگر
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4854
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه شریعتی
ریحانه خوشخو
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4321
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
فاطمه خلیلی رضا آباد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
زهرا تقی زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
کیانا پوربانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
مهدیه کفائی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
فاطمه السادات حسینی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
زهرا تقی زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا پوربانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیه کفائی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه السادات حسینی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن جهاندیده بهار
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
مریم لاچین
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6407
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
نسترن جهاندیده بهار
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
مریم لاچین
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6407
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل میرزایی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
یاسمن حامدیان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
یاسمن حامدیان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
علی سرائی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
فاطمه عاکف
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
فاطمه عاکف
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه فضائلی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4504
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
متینا زارعی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
ستایش مفردی مقدم
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
زهرا دارابی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6661
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
متینا زارعی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش مفردی مقدم
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا دارابی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6661
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
سحر دولت خواه
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
مائده قاسمی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
سحر دولت خواه
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
مائده قاسمی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
محمدجواد تراز
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
مبینا کوهستانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4470
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
مبینا کوهستانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4470
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
سیده فاطمه حسینی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
سهیل نویدی شرف
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
علیرضا وحیدیان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5635
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
محمدمهدی عساکری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6501
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
احمد برات پور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
حنانه جلالی خبوشان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
آرش دلگشای جعفرآباد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
متین نادری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4903
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
محمد قهرمان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
محمدحسین کلیدری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
یگانه حسن فخرآبادی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
محمدمهدی هوشمند
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
حسین قنبری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
بیتا کردفیلابی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
کیمیا ژاله پوران
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
سیدرضا حسینی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
سپهر پولادی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
امیرمحمد حسینی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
امیرحسین مصرخانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه شریعتی
فاطمه ندیمی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4601
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
آیناز سپاهی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
سروش حیدری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
زینب نگهبان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
پریا روشن آلمه جق
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
رویا بهدادیان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
لعیا گلی اترآباد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4132
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
هنرستان دخترانه آمنه
مبینا مقدم
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
زهرا پاسبان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4096
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
مرضیه شجاع
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4371
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
مهدی ندافان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4738
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه شریعتی
فاطمه آدینه پور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
سارا مطلبی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
محمد حسن نژاد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
هستی روحانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4716
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
مبینا مدرس
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4029
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هنرستان دخترانه آمنه
مهدیس ایزدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
امیرحسین پاسبانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
فاطمه پرنده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
امیررضا شعبانی گل خندان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
مانی عبدالعلی زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
ایمان توحیدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
مهدیه جنتی محب سراج
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4495
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
فاطمه خوشکار
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4429
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
اتنا معتمدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4935
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
عاطفه آهن پوش
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
بزرگمهر محمدی نژادمقدم
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
هدیه مظفری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4422
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
هنرستان دخترانه آمنه
حامد سلیمی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
درسا حاجی زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
مژگان باقری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
زینب طاهرزاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
سیده فاطمه نسب الحسینی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
زهرا اکبرپور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4302
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
هنرستان دخترانه آمنه
جعفر نیرومند
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4513
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
ویدا ابراهیمی ثانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
مهرنوش شقاقی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
هنرستان دخترانه آمنه
حنانه عتیقی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
عرفان طالب دوست
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4071
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
الهه نجفی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
مهدیه محمدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
هنرستان دخترانه آمنه
امیرحسین قبادی امامقلی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
عطا اله بابایی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
سعید گازران
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
مریم ایران دوست
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4848
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هنرستان دخترانه آمنه
فاطمه رحیمی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
هنرستان دخترانه آمنه
محمدمهدی لقمانیان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه شریعتی
امیرحسین محمدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه شریعتی
امیرمهدی باربد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
ریحانه قائمی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
هنرستان دخترانه آمنه
علی موسی فرخانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
فاطمه سیار گنبدجق
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
سارا خدائی مقدم
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
سیدحسین حسینی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4724
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه شریعتی
5/30/2023 10:22:53 PM
Menu