سوق دوگنبدان

سوق دوگنبدان -


فرزاد نجاتی
نهم - سوق دوگنبدان
میانگین تراز کانونی: 4386
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهیدثانی
زهرا رضوی نژاد
نهم - سوق دوگنبدان
میانگین تراز کانونی: 3893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
مائده
6/3/2023 12:30:25 AM
Menu