مروست

مروست -


عاطفه خاکپور مروستی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :110
نمونه دولتي
فدک
حمیده فلاحتی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :94
نمونه دولتي
فدک
زهرا قنبری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
فدک
مبینا قانع
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 6260
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
فدک
زینب دهقان
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
فدک
سمانه عسکری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4012
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
فدک
لیلا برزگر
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فدک
احمد رضا فلاحتی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
امام حسین خاتم
6/8/2023 10:04:31 PM
Menu