مهريز

مهريز -


هما زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
مریم السادات طباطبائی میرک آباد
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
محدثه محمدزاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4563
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه فلاح مهریزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه حضرت زهرا (س)
نگار زارع زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
نگار زارع زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
رقیه السادات عقیلی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
مبینا دهقانی زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5921
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
محمد علی زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
فاطمه السادات حسینی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
طاها ابوئی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
مائده عظیمی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
امید زارع خورمیزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4744
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
ریحانه مهرپویا
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
عارفه زارعزاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
محمد امین زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
محمدحسین زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
روح اله علیزاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ملک ثابت ناحیه 1
ابوالفضل زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
حسن زارع خورمیزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6059
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
فخری السادت هاشمی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
حنانه خباز
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه بنت الهدی صدر
علی بیک خورمیزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
سید ابوالفضل حیدری
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه ابن سینا
6/10/2023 7:17:56 AM
Menu