قروه درجزين

قروه درجزين -


پدرام تمیجی
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
خواجه نصیر
بیتا برفی شکور
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی دارالفنون
مهدیه نوروزی صبور
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 4625
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی دارالفنون
5/29/2023 6:30:59 AM
Menu