كبودرآهنگ

كبودرآهنگ -


آیناز آذری سینی
نهم - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ریحانه النبی
علی آفتابی
نهم - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه دولتی آینده سازان
هانیه اسماعیلی
نهم - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ریحانه النبی
مهدیس صالحی
نهم - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ریحانه النبی
رکسانا براتی
نهم - كبودرآهنگ
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ریحانه النبی
5/30/2023 1:31:13 AM
Menu