ديواندره

ديواندره -


ماهان اسدی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4182
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
فارابی
سانان عزت پناه
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
فارابی
الهه نوربخش
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
اشکان پرویزی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
فارابی
شیلا اهواز
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
نازیلا خالدی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4083
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
فاطمه فتحی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
کیانا صفایی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
محمد نیما مرادی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4475
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فارابی
ارین کریمیان
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فارابی
اسما خسروی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
کیانا نوراللهی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4318
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
شاهین شریفی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فارابی
سارا مرادی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4528
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
6/9/2023 6:51:18 PM
Menu