دهگلان

دهگلان -


مائده محمدی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4693
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
محمد سعیدی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
خوارزمی
محدثه بیگلری
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4584
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
میعاد نادری
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
خوارزمی
حمید رضا مفاخری
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خوارزمی
نگار اسماعیلی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
رانیا امیری
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4861
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
سروش احمدی نیاز
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خوارزمی
کوثر عارفی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
هستی محمدی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
شنیا شیخ احمدی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4361
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
فرید کریمی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خوارزمی
عرفان زندی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خوارزمی
آیدا کریمی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4325
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
سایه نادری
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
6/8/2023 4:09:04 PM
Menu