كامياران

كامياران -


رضا سجادی نژاد
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
اسرا ندیمی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
ژوانا یوسفی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
سحر صادقی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
شایان مرادی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
روژین شیروانی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
یاسر اسدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
میثم بهرامی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
اهدا پیراکند
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4480
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
نازنین کرمی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
آرین پورشکری
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
کارو مرادویسی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
آریا یوسفی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4101
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
آمنه مرادویسی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4761
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
مبینا ابراهیمی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
ریبین یارویسی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
ماردین سیفی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه اندیشه
6/8/2023 4:06:49 PM
Menu