سقز

سقز -


سیدمیدیا حیدری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
فجر
جوانا عبداللهی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
جوانا عبداللهی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
الزهرا
محمدکوشا اسمعیلی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
فجر
سیده سارینا کریمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
الزهرا
ماردین احمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
فجر
ثنا نزهتی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
پرهام سلیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
فجر
آژوان مروتی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
فجر
مهشید محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
الزهرا
محمدنیما شریفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
فجر
سیدکارو مجتبی پناه
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
فجر
زکریا صالح زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4308
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
فجر
پویا ولادتی علی آباد
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
فجر
زریان شریفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
الزهرا
فادیا بابائی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4396
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
الزهرا
عسل عبداله خانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4431
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
شهلا مطاعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
شنیا شکری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
الزهرا
رادان حاج حسنی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
فجر
حسنی ایزدپناه
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4548
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
الزهرا
ستایش اباذری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
الزهرا
پارسا رستمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فجر
مهیار باقی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فجر
احمد عزیزی جان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فجر
غزل محمودی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
الزهرا
غزل محمودی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
ثناء صابری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
الزهرا
مهراد بهرامی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فجر
محمد حمیدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فجر
آلان وکیلی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فجر
رومینا الهیاری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4412
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز سیدقادری کانی سهراب
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4760
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
گشین یاراحمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
الزهرا
مهسا عظیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
الزهرا
نارین اردلان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
الزهرا
مانی یوسفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فجر
صدف کناره
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6360
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
کیان احمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فجر
افروز درافشان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 3983
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
الزهرا
ارشک بیگ محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فجر
نیان چوپانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
الزهرا
ژینا کرماجی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
عسل وثوقی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4484
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
الزهرا
کسری ویسی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فجر
محمدپارسا ابراهیمی مقدم
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فجر
سیده ریناس حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
الزهرا
ویان امتیازی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
الزهرا
پارسا مرادی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فجر
اوین برادران قزلو
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
الزهرا
احمد خانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فجر
احسان فیروزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4242
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فجر
زهرا آخوندی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
الزهرا
سیدمیثم رستگار
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فجر
سروش سالمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
فجر
5/30/2023 9:33:26 PM
Menu