مريوان

مريوان -


سهند صنعتی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4914
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
فرزانگان
آریان روزرخش
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :81
نمونه دولتي
فرزانگان
راژان صالحی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
فرزانگان
رضا شهبازی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
فرزانگان
محمد هیژا رضایی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
فرزانگان
آیدا ایوار
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
شایستگان
آیدا ایوار
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
زانا مکاری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
فرزانگان
مونا پوریا
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
شایستگان
هلیا قاسمی پور
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
شایستگان
زریان شیرزادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5892
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
شایستگان
هلیا قاسمی پور
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
زریان شیرزادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5892
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
تینا شریفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
شایستگان
سیتا پاآهو
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
شایستگان
سیده ویانا حسینی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
شایستگان
تینا شریفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
سیتا پاآهو
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
سیده ویانا حسینی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
مانی وطن دوست
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
فرزانگان
هلیا محمودی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شایستگان
هلیا محمودی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
آروین فرجی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
فرزانگان
الناز نیازی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
شایستگان
الناز نیازی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
شایان ربانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
فرزانگان
هاوری قربانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
فرزانگان
ژیار تارین
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4534
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
فرزانگان
مهران سعیدنیا
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
فرزانگان
آرمین کریمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فرزانگان
نیایش باشی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
ژوان نادری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شایستگان
محسن منتشلر
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فرزانگان
احسان منتشلر
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فرزانگان
ژوان فاضل
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شایستگان
سبا پرتوی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شایستگان
روژا عزیزی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4484
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
بلال دانشور
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فرزانگان
ساکو یوسفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فرزانگان
سروش خسروی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فرزانگان
محمد فیضی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فرزانگان
رونیا محمودی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
محمدشایان عبداللهی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فرزانگان
آریا لطفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فرزانگان
هوران حلیمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فرزانگان
سپهر دهباشی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فرزانگان
هدیه شاه محمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شایستگان
ویان حیدری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 3797
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
نیلیا طرطوسی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
آراس رحمانی زاده
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فرزانگان
آرین صادقی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4256
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فرزانگان
عرفان کشاورزی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4121
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فرزانگان
متین خدامرادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5002
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فرزانگان
نیما ادمن
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
گوران محمدیان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
فرزانگان
آراد یدالله پور
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فرزانگان
رهام سنندجی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
فرزانگان
ساوان دادگر
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
فرزانگان
کارو نصیری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
فرزانگان
6/2/2023 10:24:40 PM
Menu