بندرتركمن

بندرتركمن -


مائده هوشمند
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :88
نمونه دولتي
حضرت زینب
مائده هوشمند
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :88
تيزهوشان
فرزانگان
نفیسه ایری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
حضرت زینب
نفیسه ایری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : 6 سال از هشتم
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان
نگین معظمی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
حضرت زینب
آلتین آی قره قول
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
نمونه دولتي
حسام الدین بابایانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6913
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
حسام الدین بابایانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6913
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
متین یگنی آلتین
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
مهرآسا مکرری کر
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6092
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
حضرت زینب
مهرآسا مکرری کر
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6092
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
محمد ایمان دوجی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
محمد مهدی کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6596
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هانیه کتولی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتي
آیسا کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
مبین فرشادی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدامین قزل
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6578
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
شریف خواجه
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
عارفه کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتي
عدنان محمدقلی پور
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
یاسین صافی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدامین کلته
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4589
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
محمد نوید چرکزی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
امیرمحمد چالاک
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
عمران کرد
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
طهورا حقیقی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت زینب
مهدی برتیمار
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
مائده کاغذی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت زینب
مائده شیخ
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت زینب
گونای ساتلخی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت زینب
نگار نزاهتی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت زینب
مریم قزل
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت زینب
مریم قزل
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
سارا قوینلی کر
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حضرت زینب
مونا طراج
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
حضرت زینب
آرمان کلته
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
سیما خواجه
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت زینب
متین بیناگر
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
صایاد بهلکه
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه طاهری توماج
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت زینب
نفیسه آذری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حضرت زینب
سارا ایری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه دولتي
اسما غفاری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4644
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
حضرت زینب
محمدرضا قره جه
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
5/31/2023 4:41:39 AM
Menu