آزادشهر

آزادشهر -


فاطمه زهرا گلپایگانی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
فاطمه زهرا گلپایگانی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه کوهستانی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 3 سال از نهم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
محمدمهدی خدادادی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
هاجر برزمینی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مهدیه منصوری رضی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4604
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
محمدصادق پهلوانی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
ابوالفضل امیری
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
مهرانه عجم
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مهدیه بهزادی نژاد
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
شیدا خمبر
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
محمدجواد صفایی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4407
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
امیررضا سدیدی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4263
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
محمدمهدی کوهساری
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بقیه الله اعظم
زهرا منصوری رضی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4780
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مریم بذرافشان
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
مریم بذرافشان
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی لکزائی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
نیما پورصادقی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
امام حسین (ع)
آیدا زمانی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه بصیرت
6/2/2023 10:54:31 PM
Menu