دالاهو

دالاهو -


محمد مهدی خداکرمی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :84
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
سمانه کرمی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه دولتی گلچین
سید حسین یادگاری
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 4860
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
آرینا کریمی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 4288
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی گلچین
شیرین آقامیری
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 4097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی گلچین
امیر عبدی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 4602
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
5/31/2023 10:27:44 PM
Menu