سنقر

سنقر -


دانیال دهقان
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
خوارزمي
پارسا امجدیان
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خوارزمي
علی سلیمی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خوارزمي
فاطمه خزائی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفاف
مهنا طیبی صفا
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 4287
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عفاف
محمد مهدی خسروی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خوارزمي
یوسف یوسفی قوریچای
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 4381
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خوارزمي
علی اصلی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
خوارزمي
6/8/2023 11:00:07 PM
Menu