فيروزآباد

فيروزآباد -


علی پارسامهر
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
فاطمه پارسامهر
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 4400
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نور
6/4/2023 10:29:33 AM
Menu