پلدختر

پلدختر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 99 ( تا این لحظه )


هانیه مرادی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
نمونه دانش
مریم بازوندی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 6539
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه دانش
اناهیتا احمدی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه دانش
اناهیتا احمدی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
الینا عالیپور
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 6491
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه دانش
فاطمه بازوندی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 6529
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دانش
محمد بازوند
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 3920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دانش
مهسا حسینی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دانش
ندا نیازی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دانش
رویا حیدر پور
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دانش
جیران فرجی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دانش
سنا میررحمتی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 4384
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دانش
محمد حسین کرمی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه دانش
فاطمه پورنصیر
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دانش