اليگودرز

اليگودرز -


مهدیه رضایی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
نمونه الزهرا
حسین ملکی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4461
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
مهدی سمیعی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
نرگس صلواتی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه الزهرا
محمدرضا بیات
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
یاسین برهمت
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4608
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
نیوشا علی بابایی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4780
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه الزهرا
آتنا سرلک
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه الزهرا
مهدی احمدی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
زهرا متوسلی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه الزهرا
مبین سرلک
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
مهرتاش مهدوی زاده
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
ثنا وحدتی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه الزهرا
شادی کریمی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه الزهرا
امیرمحمد قلی عبدالهی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4443
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
محمدعرفان بسحاقی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4487
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
امیرحسین هادی زاده
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4075
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
ابوالفضل نوری بسحاق
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه مهر شهید اسکندری
6/10/2023 8:26:49 PM
Menu