قلعه گنج

قلعه گنج -


فاطمه چمنی
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :98
نمونه دولتي
فرهیختگان (نمونه دولتی دخترانه کهنوج )
فاطمه چمنی
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :98
تيزهوشان
فرزانگان
مطهره صادقی کهنعلی
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :92
نمونه دولتي
فرهیختگان (نمونه دولتی دخترانه کهنوج )
مطهره صادقی کهنعلی
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 8 سال از هفتم
تعداد آزمون :92
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا بازگیر
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
حکمتیه(نمونه دولتی دخترانه قلعه گنج)
حسن علی زاده
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 4148
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
امام خمینی (مدرسه نمونه دولتی پسرانه کهنوج)
علی بازگیر
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
امام خمینی (مدرسه نمونه دولتی پسرانه کهنوج)
محمد ماندگاری نیا
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 4062
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امام خمینی (مدرسه نمونه دولتی پسرانه کهنوج)
ابوالفضل آباد دادخدایی
نهم - قلعه گنج
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام خمینی (مدرسه نمونه دولتی پسرانه کهنوج)
5/29/2023 1:31:06 PM
Menu