ريگان

ريگان -


ریحانه کدوری
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
معصومیه
زینب دهقانیان
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 4676
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
معصومیه
علی شهنوازی
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 4172
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
فردوسی
عاطفه پارسا
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 4279
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
معصومیه
محمد شهنوازی
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
فردوسی
فاطمه رحیم زاده بهزادی
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 4654
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
معصومیه
فاطمه مهدیان
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
معصومیه
فاطمه بلوچی
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 4351
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
معصومیه
الهه دستیار حقیقی
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
معصومیه
الهه دستیار حقیقی
نهم - ريگان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
5/30/2023 1:27:03 AM
Menu