عنبرآباد

عنبرآباد -


محمدمهدی رستگاری نیا
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
باقرالعلوم
نرگس سهرابی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4495
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
کیان سیامکی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
باقرالعلوم
مهدی انصاری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4471
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
باقرالعلوم
محمد رضا شکفته
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
باقرالعلوم
محمد یاسین محمدی سلیمانی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4405
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
باقرالعلوم
علی اصغر خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3897
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
باقرالعلوم
معصومه یزدانی پناه جرجندی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3687
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
ساجده حیدری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4149
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
پویا شمس الدینی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
پسرانه امام خمینی
رضا افشاری پور
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3681
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
باقرالعلوم
علی شکوهی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
پسرانه امام خمینی
یاسمن احمدیوسفی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
فاطمه علی توکلی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4576
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
فهیمه بهبودی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4201
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
دخترانه فرهنگیان
محمدمهدی نسب امیری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4237
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
باقرالعلوم
فاطمه بلوچی رضاآباد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
امیرحسین توکلی زاده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
باقرالعلوم
علیرضا سرحدی دره درودی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4608
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
باقرالعلوم
نرجس بیلری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
هدایت میرشکاری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4535
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
باقرالعلوم
احمدرضا محمودی نژاد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
باقرالعلوم
ریحانه ریگ آبادی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5031
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
ابوالفضل امیرشجاعی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
باقرالعلوم
محمد اسلامی زاخت
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
باقرالعلوم
مریم علی توکلی گغاز
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4367
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
نرجس احمدیوسفی سرحدی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4669
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
محمدمهدی امیری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4456
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
باقرالعلوم
احمدرضا تراز
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
باقرالعلوم
فائزه خورشیدی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4501
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دخترانه فرهنگیان
معصومه درویشی دیوانمرد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4359
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دخترانه فرهنگیان
6/11/2023 12:20:51 AM
Menu