سيرجان

سيرجان -


آی ناز میرشکارپور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :188
نمونه دولتي
اندیشه
آی ناز میرشکارپور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :188
تيزهوشان
فرزانگان
سارا گلستانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :186
نمونه دولتي
اندیشه
سارا گلستانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی : 12 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :186
تيزهوشان
فرزانگان
معصومه قاسمی نژادرائینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :164
نمونه دولتي
اندیشه
معصومه قاسمی نژادرائینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :164
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه رحیم پورمرادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :144
نمونه دولتي
اندیشه
فاطمه رحیم پورمرادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :144
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه قرائی خضری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :91
تيزهوشان
فرزانگان
شایان شکاری مکی آبادی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :86
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیر قربانی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
فاطمه صفی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
اندیشه
علیرضا ابولی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6603
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیرحسین امیری خراسانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
پارسا امین حسینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
اسماء محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4556
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
اندیشه
الینا اسدی زیدآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
اندیشه
الینا اسلامی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا پرسا
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
اندیشه
سیده سما آتشی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6122
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان
مانی میاندوآبی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
محمدیاسین ایران نژادپاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
فرنیا وکیلی پور تکلو
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
اندیشه
فرنیا وکیلی پور تکلو
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 4 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
مهران رضائی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
نادیا فیروزآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6429
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
اندیشه
نادیا فیروزآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6429
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
حدیثه صادقی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6032
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه علیرضائی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
اندیشه
نازنین زهرا محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
اندیشه
فاطیما کورکی نجات قرائی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
اندیشه
فاطیما کورکی نجات قرائی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
نجمه السادات حسینی زیدآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
اندیشه
زهرا امیرپور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5110
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
اندیشه
هدیه رشیدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5881
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
اندیشه
حدیث شول
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
اندیشه
عظیمه محمودی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
اندیشه
سلما بینش
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6043
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
اندیشه
پویا قاسمی نژاد رائینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امین عباس صادقی گوغری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیرحسین صادقی گوغری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
زهرا سبزعلی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اندیشه
عرفان محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5764
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
آیدا صالحی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اندیشه
مریم علی بیگی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6615
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اندیشه
مبینا قوهستانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اندیشه
نادیا شیبانی تذرجی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4484
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اندیشه
ابوالفضل رضائی شیخان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4605
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
حنانه پیرمرادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اندیشه
شایان شهابی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیر مهدی اندایش
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیرحسین خضری پور قرائی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیرحمزه جهانشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
سهیل فیروزآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
محمدمصباح موحدی راد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
درسا پور ولی عرب
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اندیشه
یاسین شمس الدینی بافتی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
فاطمه رنجبر زیدآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اندیشه
روژان مطهری نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اندیشه
محمد صالح نورمندی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
ابوالفضل محمود آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیررضا نصراله پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
آرش ناظری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
نگین باقریان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اندیشه
نظام الدین ارجمند
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5963
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
آیناز منوچهری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اندیشه
مائده قاسمیان مقدم
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اندیشه
فرناز بلوردی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4970
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اندیشه
فاطمه علی بیگی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
اندیشه
هادی محمودیان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
هستی ستوده نیا کرانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اندیشه
محمدمهدی ناصری تکلو
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیرمهدی کاضمیان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
نادیا فرخی بدوئی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اندیشه
ریحانه محمدزاده زیدآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا وحیدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
سیدابوالفضل پورسیدیحیی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4252
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
فاطمه کرمی پور زارعی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اندیشه
فرزاد قاسمی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
علی زیدآبادی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
نسیم بارانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اندیشه
حسین رضائیان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
یاسمین رضائی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اندیشه
نازنین زهرا عزت آبادی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
اندیشه
امیرمهدی علی بیگی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیراحمد اسدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4482
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
محمدمهدی افزون
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
امیرعباس شاهمرادی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4389
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
مصطفی خمینی
6/9/2023 5:09:41 PM
Menu