ملارد

ملارد -


مبینا شاکری شیرغان
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :170
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
مبینا شاکری شیرغان
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : 10 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :170
تيزهوشان
فرزانگان2کرج
ثنا حسن زاده اسکافی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شهیدبهشتی
ثنا حسن زاده اسکافی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان2کرج
ریحانه کردی ترکمانی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
پارسا یوسفی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکترهشترودی
امیرعلی ترقی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکترهشترودی
علی محمودی سانیانی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4361
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکترهشترودی
مسعود روستایی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4248
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکترهشترودی
مائده هادی زاده
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
مهدی رسول زاده
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4464
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکترهشترودی
محمدمهدی چهاردولی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دکترهشترودی
طهورا فتحی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا(س)
محمدمهدی پیشه ور
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4263
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دکترهشترودی
مهدی بیگدلی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 3889
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دکترهشترودی
5/30/2023 10:02:53 PM
Menu