ورامين

ورامين -


پری محمدی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 4897
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
امیر المومنین
محمدمتین معینی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دکتر حسابی
آتنا پرهیزکاری
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
امیر المومنین
امیرمهدی اصغری
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیرعلی شیرازی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 6753
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علی رزمی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر حسابی
شاهین راشدی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر حسابي - منطقه 14
محمد معین باجمالو رستمی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 4339
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
پرهام هداوند میرزایی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 4462
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمد مهدی عرب درازی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دکتر حسابی
5/29/2023 3:32:16 AM
Menu