شهريار

شهريار -


مهدی سهیم کرد کندی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
دکترهشترودی
نازنین صدیقی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 7187
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :90
تيزهوشان
فرزانگان
ستاره میرحسن زاده
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6637
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان
سارا میرحسن زاده
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6596
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
فرزانگان
هستی خزایی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6200
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه یارمحمدی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
ریحانه یارمحمدی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
غزل شجاعی مقدم
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
غزل شجاعی مقدم
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
ارغوان رهنما
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
ارغوان رهنما
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
مهیسا آبلی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
زهرا هلشی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
فاطمه الزهرا
عرفان دبیری منش
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دکترهشترودی
سونیا قلی نژاد
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
پریا مهدوی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مهرایران
آنیتا علی پور بالف
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
آیدا عظیمی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
رژینا ولی خانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا مشهدی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
پریا حاتمی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
آرمیتا غیاثیان
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
مائده سرداری عمیدآباد
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مولود کعبه
ناهید رجبی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
سروش جابری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دکترهشترودی
سیده بهار ذکی پور بهمبری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6553
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آرین عظیمی هاشم آبادی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکترهشترودی
هانیه قائد رحمتی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
محمد پناهی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4738
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دکترهشترودی
5/28/2023 7:39:55 AM