سراب

سراب -


زهرا محمدی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین جعفرزاده
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
هستی ملکی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
6/8/2023 12:57:28 PM
Menu