انديمشك

انديمشك -


پارمیدا شریعتی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
آیلا رادمنش
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
مهشید رحمانی
ششم دبستان - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
6/3/2023 6:02:47 AM
Menu