آبادان

آبادان -


شیما باری
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا بهرامی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6138
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
غزل درخشان نژاد
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
مهیا سهرابی نیا
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مائده عزیزی منش
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
پریماه ملایی سفید دشتی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
لینا واعظ
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 11:20:29 PM
Menu